Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Skatteetaten

 

Særfradrag for uvanlig store sykdomsutgifter

For forsørgere med varig syke barn, kan man trekke fra store sykdomsutgifter i selvangivelsen. Dette skal føres som fradrag til alminnelig inntekt i post 3.5.4. Skattelovens paragraf 6-83, som omhandler sykdomsutgifter, ble endret fra og med skatteåret 2005. Det står nå at det gis særfradrag i alminnelig inntekt så langt utgiftene kan dokumenteres. Tidligere finansminister Per Kristian Foss slo fast at praksisen på dette området ikke skal forandres – noe som innebærer at det er tilstrekkelig å sannsynliggjøre store utgifter der det er vanskelig med eksakt dokumentasjon. Det er altså ikke nødvendig å legge fram kvitteringer eller annen dokumentasjon på alt som føres i denne posten.

Nytt av året er at merkostnadene må utgjøre minst kr 9180,- for å få særfradraget. Utgifter under dette beløpet dekkes ikke. Dessuten har det kommet en særskilt bestemmelse f.o.m. 2005 om særfradrag for tilsynskostnader på grunn av forsørget barns sykdom eller varige svakhet. Du får fradrag for kostnader til pass og stell av barn (f. eks. i barnehage eller SFO) som er hjemmeværende og som er under 12 år (foreldrefradrag – se også eget punkt under). Du får også fradrag for slike kostnader når barnet på grunn av handikap e.l. har et særskilt behov for omsorg og pleie uavhengig av om barnet er 12 år eller eldre. Maksimalt fradrag i 2005 utgjør 25 000 kroner for ett barn og økes med inntil 5 000 kroner for hvert barn utover det første. Utgifter til stell/pass av funksjonshemmet barn som overstiger foreldrefradraget på 25 000 kr kan føres opp som fradrag under store sykdomsutgifter. Det er ikke noen minste beløpsgrense for slike kostnader for å få dette særfradraget, og du får fradrag for dokumenterte/sannsynliggjorte merkostnader fra første krone, hvis de ikke er dekket av foreldrefradraget som nevnt ovenfor.

For å få særfradrag for store sykdomsutgifter, må det legges ved en legeerklæring til likningen. Erklæringen bør inneholde en beskrivelse av sykdommen (varig sykdom, funksjonshemming, behov for tilpassing/tilrettelegging av bolig, oppkastproblematikk, behov for mye medisinering osv), og at sykdomstilstanden medfører økte utgifter for familien. Det kreves ny legeerklæring for hvert år.

Fradraget gjelder ikke bare utgifter knyttet til medisiner, medisinsk behandling og reiseutgifter, men for de fleste faktiske merutgifter sykdommen påfører forsørgerne. Dette vil si at utgifter til bilhold, ekstra strømforbruk, ekstra telefonutgifter, ekstra utgifter ved feriereiser, ekstra slitasje på møbler/innbo/bygning og mer kan føres som merkostnader under store sykdomsutgifter. Se for øvrig eksempel på vedlegg til selvangivelse i word-format under.

Dersom forsørgeren mottar Grunnstønad og/eller Hjelpestønad fra Folketrygden, skal denne stønaden i visse tilfeller komme som fratrekk for store sykdomsutgifter. Det kan derfor ikke kreves fradrag for slitasje av klær dersom dette beløpet ikke overstiger det som dekkes av grunnstønaden. Grunnstønad kan også gis til drift av ”trygdebil”. Kun utgifter til bilhold som overstiger beløpet du mottar i Grunnstønad til dette formålet kan føres som fradrag. Det samme gjelder for Hjelpestønad - her må utgiftene du mottar til tilsyn og pleie av barnet overstige stønadsbeløpet for du skal kunne kreve fradrag.

Alle relevante kvitteringer bør du vare på, men det er ikke nødvendig å legge kvitteringene ved selvangivelsen. Likningskontoret kan be om ytterligere dokumentasjon i form av kvitteringer eller annet dersom det blir nødvendig. Selvangivelsen kan leveres elektronisk til tross for at du krever fradrag for store sykdomsutgifter, men legeerklæringen i så fall sendes i ordinær post.

Det er mulig å kreve særfradrag for store sykdomsutgifter også for tidligere likningsår dersom for eksempel forsørger ikke har vært kjent med ordningen, og hva som kan skrives som fradrag. I slike tilfeller vil det lønne seg å ta direkte kontakt med likningskontoret for å komme fram til en løsning på hvordan dette skal føres, og om mulig samle alle utgiftene/fradragene på årets likning. 

Fradraget for store sykdomsutgifter kan føres på èn av forsørgerne, eller deles på begge. Dersom fradraget skal deles, må man gi beskjed til likningskontoret om dette.

Her kan du laste ned et eksempel på oppsett av Vedlegg til post 3.5.4 – særfradrag for store sykdomsutgifter i word-format.

 

 

Fradrag for kostnader til stell og pass av barn (foreldrefradrag)

Dersom du har barn i barnehage eller SFO, kan du kreve foreldrefradrag i post 3.2.10 i selvangivelsen. For ett barn er fradraget 25 000 kr i året, og du får i tillegg 5 000 i fradrag for hvert barn utover det første barnet. Kommunen er pliktig til å lage en oppgave over hvor mye du har betalt for barnehageplass eller SFO gjennom året.

Det mange ikke er klar over, er at kostnader til å bringe barn til og fra barnehage/SFO skal tas med i beregning av fradraget. Dersom du er hjemmeværende eller jobber hjemme (f.eks pleiepenger), og bruker egen bil til å frakte barnet, kan du skrive av kr 1,40 pr km i fradrag gjennom året. Jobber du et annet sted, må du legge merkjøringen dette medfører utover ordinær arbeidsreise.

Eks: Ola går 5 dager i uka i barnehage. Han går der 45 uker i året. Avstanden mellom hjemmet og barnehagen er 10 km. Følgende regnestykke legges til grunn: 5 x 45 x 10 x 2 x 1,40 kr = 6 300 kr

Fradraget for kjøring til og fra barnehage/SFO legges til fradraget for betalte utgifter til dette. Du får kun skrive av for samlede utgifter inntil 25 000 kr – det overskytende beløpet er ikke fradragsberettiget.