Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Annet

Parkeringsbevis

Ved en såpass alvorlig diagnose som MLD – og de begrensninger sykdommen innebærer i forhold til mobilitet - vil man ha krav på å få utstedt et parkeringsbevis. Ordningen med parkeringsbevis er hjemlet i ”Forskrift om parkering for forflytningshemmede”. Det er ikke nødvendig å ha såkalt ”trygdebil” for å få parkeringsbevis.

Det er kommunen som vurderer behovet for parkeringslettelse og har ansvar for å utstede bevis. I større kommuner vil det være parkeringsetaten som har ansvaret for denne ordningen, mens det i mindre kommuner kan være service-kontoret, sosialkontoret eller teknisk etat som behandler søknaden. Du må fylle ut et eget søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede for å motta beviset. Skjemaet består av en del du selv må fylle ut, og en del som legen fyller ut med en vurdering av den funksjonshemmedes forflytningsevne. Parkeringskortet vil gjelde for maksimalt 5 år, etter den tid må det fornyes.

Parkeringskortet gjelder på følgende steder:

  • På reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt. Dersom parkeringsplassen eller parkeringshuset er privat drevet må du sjekke om du skal betale avgift.
  • På offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at du trenger å betale og ut over lengste tillatte parkeringstid. Dette gjelder ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
  • På steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringsbeviset er gyldig i hele landet og over store deler av Europa. Selv om offentlige områder gir avgiftsfritak på parkering, er det ikke noen gjennomført ordning med avgiftsfritak på privateide eller privatdrevne parkeringsområder. Man må studere skilting nøye; viser skiltingen av området er avgiftsbelagt for alle, må man betale for parkeringen.

Parkeringsbeviset gir også fritak for avgift i bomringer rundt 6 byer i Norge: Oslo, Stavanger, Bergen, Tønsberg, Kristiansand og Namsos. For å slippe må betale avgift, må du ha AutoPASS-brikke. På forhånd må du søke bomselskapet om fritak for avgift. På øvrige bomstasjoner i Norge gjelder ikke fritaksordningen. Flere byer har innført piggdekkavgift de senere årene. Med parkeringsbeviset slipper du å betale denne avgifta.

 

Ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i arrangementer og bruke transportmidler uten å måtte betale dobbel billettpris. Ledsagerbevis er en frivillig ordning som mange kommuner har innført. Ledsagerbeviset utstedes av bostedskommunen. Ledsagerbeviset er gyldig for hele landet på de stedene som aksepterer ordningen.

Det er laget en brosjyre om ledsagerbevis som kan bestilles hos Statens råd for funksjonshemmede. Brosjyren er også lagt ut elektronisk:

http://www.srff.no/ledsagerbevis/Ledsagerbrosjyre.pdf

Fylkesvis oversikt over kommuner som har ordningen

 

Forsikringer

Noen boligforsikringer dekker mer enn brann- og vannskader. Du kan faktisk få utbetalt et betydelig beløp til ombygging av bolig ved invaliditet. Dette gjelder ikke bare for forsikringstaker, men også dersom barn skulle bli invalide. For oss med MLD-barn vil en tilpassing av boligen i mange tilfeller være nødvendig. Av de 5 store aktørene innen forsikring i Norge - Trygg Hansa, Vesta, SpareBank1 forsikring, Gjensidige og If – har de to sistnevnte lagt inn dekning til utbedring av bolig ved varig medisinsk invaliditet.

Gjensidiges tilbyr tre ulike pakkeløsninger (mini, flexi og pluss) innen husforsikring. Alle 3 pakkene har samme dekning for ombygging av bolig ved invaliditet. Utdrag fra Gjensidiges husforsikring:

4.3 Invaliditet/rullestolbruker
Forsikringen dekker utgifter inntil kr 250 000 til nødvendige byggemessige forandringer for å bedre bevegelsesmulighetene i boligen/fritidsboligen dersom sikrede:

  1. blir rullestolbruker som følge av en ulykkesskade
  2. nedkommer med barn som på grunn av fysisk handicap har behov for rullestol.

Gjensidige stiller som krav til utbetaling: Invaliditeten må være varig og utgiftene må være påløpt innen 10 år regnet fra ulykken eller fødselstidspunktet. Ulykkesskaden eller fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden. Gjensidige økte dekningen fra kr 100 000 til kr 250 000 fra 01.07.05, så førstnevnte beløp gjelder dersom barnet er født før datoen for oppjustering av dekningsbeløp. 

Forsikringsselskapet If har to ulike boligforsikringer, standard og super. Bygningsforsikring type super dekker bygningsmessig tilpasning av bolig, inntil kr 250 000, som følge av varig invaliditet etter en ulykke. If  Forsikring var tilholden med opplysninger om hva boligforsikringen dekker, men vi fikk opplyst at også medfødt handicap gjelder. Selskapet stiller som krav at invaliditetsgraden må være varig og på minst 50 % eller mer. Invaliditeten (diagnosen) må være fastslått innen 2 år etter nedkomst. Videre må utgifter til ombygging være påløpt innen 5 år.

Dersom du var kunde hos et av de to selskapene da barnet ble født, kan du fremme krav om å få utbetalt dekning av utgifter til ombygging/handicaptilpassing av boligen over boligforsikringen din. Kravet kan stilles selv om du i ettertid har skiftet forsikringsselskap – jfr. ”Ulykkesskaden eller fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden” i Gjensidiges forsikringsavtale. Du kan også kreve dekning for arbeider som allerede er utført. Ta kontakt med skadeavdelingen i det respektive selskapet for å få tilsendt skadeskjema. Har du en privat forsikringsrådgiver i ett av de to selskapene, bør du la vedkommende hjelpe deg med kravet om utbetaling.