Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Endringer i Folketrygdloven, § 9-11 om pleiepenger

Det er ikke ofte vi får gladnyheter fra Trygdeetaten, men det nye året innledes med en viktig endring i Folketrygdloven. Det er nå slått fast at pleiepenger kan gis allerede i startfasen av et sykdomsforløp ved alvorlige, progredierende diagnoser.

Etter kjennelser i trygderetten og press fra bl.a. Frambu, er innholdet i Folketrygdloven som omhandler pleiepenger, blitt forandret. Dette må anses å være en viktig endring for oss med barn som har alvorlige, progredierende sykdommer. Retten til pleiepenger kan nå gis allerede i startfasen av en alvorlig, varig sykdom. MLD kommer helt klart inn under denne kategorien sykdommer. Fram til nå har heldigvis de fleste av oss likevel fått innvilget pleiepenger, men grunnlaget (lovhjemmelen) har vært uklar, og vi har til dels vært prisgitt saksbehandlernes fortolkning av lovverket.  

Lovendringene trådte i kraft fra 1. jan 2006. Det er lagt til et nytt ledd i § 9-11, hvor endringene ovenfor er presisert (uthevet med grønn skrift):

§ 9–11 Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn
Til et medlem som har omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger. Det er et vilkår at medlemmet av hensyn til barnet må oppholde seg i en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en eller begge foreldrene. Også andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.

Når sykdom som nevnt i første ledd må anses for varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil. Når barnet lider av en svært alvorlig progredierende sykdom, kan det foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger. Det kan også utbetales pleiepenger i startfasen av en svært alvorlig, varig sykdom.

Til et medlem som har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen på 18 år.

Fortsatt er ikke retten til graderte pleiepenger tatt inn i lovverket. Her har det skjedd en viktig rettsutvikling det siste året ved at denne ytelsen kan gis gradert og til begge foreldre samtidig. Rikstrygdeverket har endret sine retningslinjer på dette punktet etter dommer i Trygderetten, så det er nok bare et tidsspørsmål før loven må forandres i forhold til gradering av pleiepenger.