Tips en venn om denne artikkelen
Viser en utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen
Hvem tar til slutt ansvaret?

Man skulle tro at nødvendig medisinsk utstyr som munnpensler, pussbekken og oppkastposer i utgangspunktet skulle kunne dekkes gjennom folketrygden for diagnosen MLD. Så enkelt er det dessverre ikke! Heller ikke helseforetakene ser det som sin oppgave å dekke slikt utstyr. Hittil har vi foreldre betalt utgiftene selv. Men nå er det kanskje en løsning i vente...?

Vi søkte om å få dekket dette utstyret for Joakim på blå resept i september i fjor, men fikk avslag fra trygdekontoret. Det ble hevdet at vilkårene for dekning av slikt utstyr ikke var oppfylt i henhold til folketrygdlovens § 5-14 og § 5-22. Vi klaget på avgjørelsen, men trygekontoret fastholdt sitt vedtak. Neste mulighet var å anke vedtaket inn til fylkestrygdekontoret. Etter flere måneders behandlingstid, fikk vi i slutten av april svar fra fylkestrygdekontoret hvor det ikke kom noen innvendinger mot trygdekontorets vedtak. Fylkestrygdekontoret mente at det omsøkte materiellet framstod som nødvendig, men at det ikke forelå noen mulighet for skjønnsutøvelse i saken.

Siste ankeinnstans er trygderetten, og vi vil prøve saken der. I begynnelsen av juni sendte vi anken til tryderetten til vårt lokale trygdekontor. Vi fikk sosionom Åshild Fitje og overlege Jørgen Diderichsen til å skrive et følgebrev. Dessverre har anken blitt liggende i over 2 måneder (!) på trygdekontoret før den er sendt videre til riktig innstans, så vi vet fortsatt ikke når saken vil bli behandlet i trygderetten.

Med god hjelp fra Åshild Fitje skrev vi også et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med en bønn om at det så nøyere på regelverket i forbindelse med dekning av slikt medisinsk utstyr. Det har nå gått 3 1/2 måned siden brevet ble registrert mottatt i departementet, men fortsatt lar svaret vente på seg...

Vi søkte også Helse Midt-Norge om dekning av de 3 nevnte artiklene. Vi fikk til svar at helseforetaket kun hadde ansvar for å dekke pussbekken, men da kun den mengde som er forventet brukt i forbindelse med stell av gastrostomiknappen. Med andre ord kunne ikke helseforetaket dekke pussbekken dersom det ble brukt ved oppkast...! Eneste ankemulighet her var Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Heldigvis skar Helsetilsynet igjennom og forlangte at Helse Midt-Norge dekket det omsøkte materiellet med umiddelbar virkning. I vedtaket heter det bl.a.:

"Det er uheldig at pasienter skal bli skadelidende fordi aktuelle instanser ikke blir enige om ansvarsforhold. I prinsipielle saker hvor ingen av instansene klart bestrider behovet for hjelpemidlet, bør ansvarsforhold avklares uten at dette går ut over pasienten".

Helsetilsynet skriver videre at avgjørelsen i denne saken ikke skal ...skape en presedens for tilsvarende saker før overordnede myndigheter har avklart anvarsforholdene. Helsetilsynet har oversendt kopi av vedtaket til bl.a. Rikstrygdeverket, Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet for å få en avklaring av ansvarsforholdene. Så da er det kanskje håp om at alle med diagnosen MLD får dette utstyret dekket om ikke alt for lenge?

En journalist i Adresseavisen kom over brevet fra Helsetilsynet og skrev en utfyllende artikkel om saken.

Artikkel fra Adresseavisen 14. sept 2006 kan du lese her

 

ARVID